เดือน: ตุลาคม 2020

Denny ตุลาคม 21, 2020

พิษนาศน์ เป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลถั่ว มีชื่อประจำท้องถิ่นอื่นๆได้แก่ ถั่วดินโคก , แผ่นดินเย็น , นมราชสีห์ ,พิษนาท , นมฤาษี เป็นต้น

สรรพคุณ-ประโยชน์

  • ราก : จะใช้รากพิษนาศน์ เอามาฝนกับน้ำเป็นยาช่วยลดไข้ในเด็ก ใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาบำรุงน้ำนมของสตรีหลังคลอดลูก ใช้ฝนทาแก้พิษงู
  • ลำต้น ,ราก ,เหง้า ,ใบ : เอามาฝนทาเป็นยาแก้ฝี
  • ราก : ยาประจำถิ่นทางภาคอีสานจะใช้รากพิษนาศน์ ฝนกับน้ำทาแก้ฝี
  • ราก : เอามาต้มกับน้ำกินเป็นยาขับพิษข้างใน ขับน้ำค้างขังดังที่ต่างๆแก้คางทูม แก้ฟกบวมตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ แล้วก็ใช้ส่วนของต้นเป็นยาแก้ไข้เซื่องซึม ช่วยดับพิษรอยดำ
Read More
Denny ตุลาคม 20, 2020

TIP! It is tempting to concentrate just on offense when just staring out, but defensive practice is absolutely vital. Many times, defense actually wins the game.

The inventor of hoops was created by Dr. There have been many great basketball players. J to Magic Johnson, basketball has turned players into celebrities. If you’d like to play just like them, then you should read this article.

TIP! Correct dribbling is key. Finger tips, not palms, are the key to successful dribbling.

Many people only direct their attention to the offensive part of the game without realizing that defense is as important as offense during practice. Basketball games are often won because of good defense. Offense is flashier, so it draws the attention of fans and journalists, any team is sure to lose.

TIP! Prior to basketball season, and even during it, you can play solo games. You may not always be able to find someone to play with you.

Learn to crossover if you get the ball fairly often. This technique passes the hand to the left hand. The move must be very swift if it is going to work. Once you have learned how to do a crossover, you will be able to change directions quicker.

A great way to get your own basketball abilities is to watch the pros.

TIP! Remember to spread your fingers when handling the ball. This way, you won’t lose the ball when holding it.

Do not practice zone defense. The majority of game play might take place in the zone, but be careful about a team who changes things up. If you haven’t prepared yourself for that, you could end up losing your grip on the game quite quickly.

TIP! Basketball players must be fast. Always stay ahead of the opposition.

Would you like to fool the other team? Back passes are a great way to confuse other team is still wondering what happened. Use the dominant hand whenever trying a behind the basketball when trying this pass. This is a very useful trick the other team.

TIP! If you are being heavily guarded, a pass between your legs might help. Refine this skill by bouncing a ball with force between the legs while stepping backwards or forwards.

Play basketball games with yourself in and out of season. Even if you can’t get a bunch of people together to play, practicing alone can be helpful. There is still much you can be accomplished when playing on your own. Work on your free throws or three pointers. There are many things that can be done.

TIP! When you’re practicing passing, try to look the other way. This is a great way to fake out your opponents.

The key for controlling the ball control is to spread your fingers out. This can help you to be sure that it won’t escape your grasp when trying to hold it. Your palm should not be touching the ball as little as possible.

TIP! The key to great defense

Read More
Denny ตุลาคม 19, 2020

TIP! Dribble the ball correctly. You need to use the tips of your fingers rather than your hand’s palm when you are dribbling.

Basketball is exciting to watch and fast-paced; of course people love it. However, if you want to do your best, you have to learn a few different things first. This is an article will provide you with great tips to help make your game better.

TIP! Watching the pros play is a great way to see how great basketball players use their skills in the game. Go to games, watch them on TV and you can also watch videos.

Many people forget that defense is the key to winning.Basketball games are won by the defense. Offense receives all the glory, but the team is going to lose without a strong defense.

Make sure you are dribbling the ball correctly. Don’t use your palm, but use your fingertips instead. This allows you better control of the ball better.

TIP! Play games against yourself in and out of season. Even though basketball is usually played with teams, it is sometimes the case that there just isn’t anyone around to play with.

Focus on your strong point to help you become a better at basketball.Your best talent may not make you the star of every game, but you’ll be contributing a lot to your team. Know the things you’re great at and practice them until you have perfected them.

Bounce Pass

TIP! Ask your teammates what they like about how you play. What do you need to focus in on and practice more? You could potentially be excellent in one area while you are busy focusing on another, unaware.

Learn how to throw proper bounce pass. A useful bounce pass that’s good is going to end up hitting the other player near their waist. A good estimation is to target the ball to bounce roughly 3/4 of the distance that the receiving player is. There are other factors you have to think about too, as well.

TIP! One good way to always be ready for whatever happens on the court is to never turn your back on the ball. This helps you become aware of the court and lowers chances for surprises from turnovers and quick passes.

Do not only practice by playing against the zone defense plays. While you might see a zone defense mostly, your rivals could opt to go to man-to-man covering to keep you guessing. If you have not practiced enough on this scenario, you may lose the match fast.

TIP! It is important to be aware of the location of your feet and just what they are up to. Stepping your toe in a baseline with a ball in your grip will mean that you’re out of bounds.

Don’t pump a lot of iron if you plan on being a jump shooter.Muscle strength is great for any position in basketball, but you can have too much. Some shooting guards worked on their arms so big …

Read More
Denny ตุลาคม 18, 2020

TIP! In order to be a great shooter, good balance is key. Many the professional player can be seen slipping out of bounds or making baskets from far away, but these are not proper techniques.

The excitement and fast pace of basketball makes it a key reason it is so loved. However, if you wish to do your best at basketball, you must learn some things. The tips below will help you take your technique.

Make sure you are dribbling the ball correctly. When you dribble, use your fingertips rather than the palm of your hand. This will give you better control the basketball.

TIP! Practice your pass catching often. Practice catching errant throws along with perfect passes.

Always dribble with your head up when dribbling instead of focusing on the ball.You haven’t practiced enough if you keep looking at the basketball while dribbling.Bring the ball no matter where you go out. Dribble as you walk down the market.If you’re looking at the basketball, you can’t see the court.

Watch the pros play basketball.

TIP! Make it your goal to never turn away from the ball on the court. This keeps you aware of what is going on so you aren’t surprised.

A good tip about passing is to drill without dribbling the ball. It is quite challenging to play the game without dribbling, but it will help you to be sure that everyone is passing accurately.

Abdominal Muscles

TIP! In order to be your best on defense, take the time to completely understand the player you are guarding. You should be look at scouting reports, practicing techniques and watch tapes.

The concept encompasses the abdominal muscles, lower back muscles and the abdominal muscles. A strong core lets a player generate force that can be tapped through the legs to be applied to faster running and jumping during games.

Hand signals can help you to stay away from turning the ball over. Hand signals can help you communicate with your teammate is ready.

TIP! If you’re shooting isn’t what you’d like it to be, make sure that your shoulders are in the correct position. You won’t be able to make a shot if your shoulders aren’t in the right position.

Never play through pain after an injury on the court. Basketball is physically demanding and you can get injured. Trying to continue playing even if you’ve got discomfort can make your situation worse. See a doctor if you think your injury is serious.

TIP! To play good defense, you have to upset and disrupt your opponent. Force them to leave their comfort zone.

Ask someone to take a video of you can see how yourself in action.You may see things differently as you observe the game and what plays you missed in the game. Be honest with yourself but not overly critical.

TIP! Playing basketball well means developing good court “eyesight.” This will help you to secure the ball during the game.

To become a better free throw shooter, practice …

Read More
Denny ตุลาคม 17, 2020

What do I know about basketball? What can be done to help me to become better at the game more and play better?

TIP! Crossing over is a vital skill to have for handling the basketball. Being able to dribble the ball with both hands and crossover between the two will make you a better player.

Many people forget that defense is the key to winning.Basketball games are often won with a good defense. Offense may be splashier, so it draws the attention of fans and journalists, any basketball team is destined to lose.

TIP! If you want to improve your game, concentrate on your strengths. Your skills might not make you an all-start every time out, but playing up your strengths makes you a great contributor.

Learn how to maneuver a crossover if you have the ball often. This technique passes the ball back and forth from the right hand to your right hand and back again. The move must be done quickly if it is to be successful. When done properly, the crossover dribble help you to change direction in order to move down the court efficiently.

TIP! Practice your bounce pass. Good bounce passes need to hit the other player waist length when they receive it.

Make sure to practice your layups frequently. Layups sometimes wind up to 80 percent of the shots taken during a game. Run full tilt to the basket, while jumping and performing a smooth shot. This will teach you in perfecting your ability to jump and then shoot.

Bounce Pass

TIP! You want to be prepared for any type of defense the other team plays. You can count on quite a bit of the game being played in zone; however, you should not be surprised if it becomes one-on-one coverage just for the sake of confusion.

Learn the way to throw proper bounce pass. A bounce pass that’s good is going to end up hitting the receiving player near their waist. A useful tip is to have the ball to bounce at about 3/4 of the distance to the receiving player is. There are other factors you have to think about too, as well.

Practice your pass catching passes often. You can do the rest of your team mates will be happier if you can best complete imperfect passes.

TIP! When posting up, solid footwork is essential to getting yourself into position to shoot. You must beat the opposing playing to an open spot.

You can improve your passing skills by drilling on it separately from dribbling. This helps to develop passing skills with your teammates, but it forces you and your fellow players to work on accurate passing skills.

TIP! Talk to your teammates and find out what they like about your game. Do they feel you are really good at something? It may be that you are quick on your feet or that you are always there to back them up.

Good footwork is essential to escaping coverage and putting …

Read More
Denny ตุลาคม 16, 2020

TIP! Many people forget that defense is as important as offense during practice. Basketball games are often won by the defense.

The exciting pace of basketball makes it a loved sport. However, if you wish to do your best at basketball, there are some pointers you need. The tips will help you take your game up a notch.

TIP! Work on catching passes frequently. When you practice, be sure to do drills that improve catching wild throws and making great passes.

Many people forget that defense is the key to winning.Basketball games are often won because of good defense. Offense gets attention and praise, but without a good defense, any basketball team is destined to lose.

TIP! Study you opponent well to give yourself an edge. Review tapes and keep up with scouting reports.

You must have good balance when you shoot.You have seen some crazy shots made by professionals, which is not the right technique.If you have correct balance when you are making a shot, then you will find that your percentage of successful shots improves.

Bounce Pass

TIP! Work on passing in a direction you are not looking. This should befuddle your opponent.

Learn how to throw a bounce pass is thrown. A bounce pass will hit the other player at waist level. A useful tip is to have the ball bounce at about 3/4 of the distance that the receiving player is. There are many factors which come into play, however.

TIP! Practicing with your weak hand will help to make you a better dribbler. If you can dribble equally well with each hand, it is simpler to get past your opponents.

You can improve your passing skills by practicing a simple drill where dribbling during practice. It is a challenge not to dribble while playing, it helps the team make better passes.

This is the hip area, lower back, and hips. A strong core provides a player generate force with their legs to be applied to faster running and jumping higher.

Hand signals can help you to stay away from turning the ball over. Hand signals can help you if your teammate on the court.

TIP! You want to keep your vision completely clear at all times. Not to just be able to see the scoreboard, but to actually make a shot and catch a pass.

Never try to push through an injury. Basketball is very physical sport and you can get injured. You can quickly turn a strain into a debilitating medical issue if you continue to play with an injury. See a physician if you think your injury is serious enough.

TIP! Changing pace can help you keep the offense guessing. As you are heading towards the net, straighten up and plant down your foot.

Ask fellow team members what they admire about your playing skills? Do they feel you do something particularly well? Perhaps you have good dribbling skills or fast on your footwork is enviable.

TIP! Stay low when playing defense. This

Read More
Denny ตุลาคม 15, 2020

TIP! Make sure you learn how to shoot free throws. This is one of those shots that seem easy but in real life are difficult.

Do you dream of becoming a huge basketball court? Don’t just aspire to be great; learn the things that will help you great. Keep on reading here and see how your dreams of playing ball can become reality in the near future.

TIP! If you wish to do better with basketball, you have to focus on what you’re good at. You might not have star ability, but you can be an outstanding team player.

Focus on your strong point to help you become a better at basketball.Your talent might not make you a star; however, but learning to play your best angle will help you contribute more to the team. Know the things you’re great at and keep practicing to get even better.

Free throws are as mental as physical skill. Stay focused and vigilant to improve your free throws.

A good way to get your own basketball abilities is to watch the pros.

TIP! Quality footwork will help you get better shots. You need to have physical presence beneath the net, but you also have to choose the right spot to be in.

Do not only practice zone defense. While a great portion of a game will be concentrated in the zone, your opponent might flip the switch to man-to-man coverage just to change things up and surprise you. If you are unprepared, you could run afoul of the scoreboard very fast.

TIP! Make sure you know what is going on with your feet. Stepping even a toe on the baseline with the ball in your hands means you are out of bounds.

Core muscles include the hips, lower back, and abdominal muscles. A strong core lets a player generate force that can be tapped through the legs to be applied to faster running and jumping during games.

TIP! If you have someone who can tape your game, you can view the recording to see how well you performed on the court. Are you able to look at your skills in a different light? Stay honest when you’re assessing yourself, but don’t over criticize yourself either.

Understanding the opponent is key in beating a good way to win with defense. Watch tapes of their games and stay up on the court. Once you understand the opposition, you can dial in on the best way to defend. A smart defender with an education will be good at what they do.

TIP! If the opposing team is breathing down your neck, it’s a good idea to pass the ball between your legs. Practice this by bouncing the ball hard between your legs as you take a step forward or back.

Pay close attention closely to the shoulders if you’re starting to slump when you shoot.If they’re in a poor position, no matter your skill level, you won’t make the shot. Your shoulders should always be squared …

Read More
Denny ตุลาคม 6, 2020

สับปะรด  ช่วยให้การไหลเวียนเลือดได้ดี บำรุงเหงือก ช่วยให้สุขภาพช่องปากแข็งแรง

ต้นสับปะรด ภาษาอังกฤษ เรียก Pineapple ชื่อวิทยาศาสตร์ของสับปะรดหมายถึงAnanas comosus (L.) Merr. สำหรับชื่อเรียกอื่นๆของสับปะรด อย่างเช่น มะนัดหมาย มะขะนัดหมาย บ่อนัด บักนัดหมาย ย่านัด ขนุนทอง ฯลฯ สับปะรด มีบ้านเกิดจากทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะพิเศษของต้นสับปะรดเป็นแข็งแรงต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเจริญ

สับปะรด เป็น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ นิยมกินผลสุกของสับปะรด การกินผลสับปะรดมีคุณประโยชน์นานาประการ เพราะอุดมไปด้วยแร่รวมทั้งวิตามินต่างๆยกตัวอย่างเช่น คาร์โบไฮเดรต วิตามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 กรดโฟลิก ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมงกานีส ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นสับปะรดสามารถปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย

สับปะรดในประเทศไทย
สำหรับเมืองไทย ผลสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ อีกทั้งกินภายในประเทศ และก็ เป็นอุตสาหกรรมใส่กระป๋อง แหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญของเมืองไทย ตัวอย่างเช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา เมืองจันท์ จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร รวมทั้ง จังหวัดริมน้ำโขง ซึ่งสายพันธ์สับปะรดที่นิยมนำมาปลูกในประเทศไทย มี 5 สายพันธ์ มี สับปะรดจำพวกปัตตาเวีย สับปะรดชนิดอินทรชิต สับปะรดชนิดขาว สับปะรดประเภทจังหวัดภูเก็ตและก็ สับปะรดประเภทน้ำผึ้ง เนื้อหา ดังต่อไปนี้

สับปะรดจำพวกปัตตาเวีย ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อ สับปะรดศรีราชา ซึ่งเป็นสับปะรดที่นิยมนำมาปลูกเพื่อส่งไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม แล้วก็ ขายผลสด ซึ่งแหล่งปลูกสับปะรดพันธ์ปัตตาเวียเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และก็ จังหวัดลำปาง
สับปะรดประเภทอินทรชิต สายพันธ์นี้นิยมนำมาปลูกมากมายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่น ผลมีขนาดเล็กกว่าจำพวกปัตตาเวีย รสหวานอ่อน เปลือกผลแน่นแฟ้นแข็งแรงต่อการขนส่ง เหมาะกับบริโภคผลสด
สับปะรดจำพวกขาว เป็นสับปะรดสายพันธุ์พื้นบ้าน รูปแบบของผลเป็นทรงกระบอก มีตาลึก เนื้อผลสีเหลืองทองคำ รสหวานอ่อนแหล่งปลูกที่สำคัญหมายถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา รู้เรื่องว่าจะกลายพันธุ์มาจากชนิดอินทรชิต นิยมนำมาปลูกร่วมกับสับปะรดชนิดอินทรชิต
สับปะรดจำพวกจังหวัดภูเก็ต เป็นสับปะรดที่นิยมนำมาปลูกทางภาคใต่ แหล่งปลูกสำคัญเป็นจังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช รวมทั้ง จังหวัดตราด จุดเด่น มีกลิ่นหอมสดชื่น เนื้อหวานกรอบสีเหลืองเข้ม สายสัมพันธ์น้อย เหมาะกับบริโภคสด
สับปะรดประเภทน้ำผึ้ง จุดเด่น เปลือกรวมทั้งรสหวานจัด มีสายสัมพันธ์น้อย นิยมนำมาปลูกมากมายในจังหวัดเชียงราย เหมาะกับบริโภคผลสด
ลักษณะของต้นสับปะรด

สำหรับต้นสับปะรด จัดเป็นไม้ล้มลุก ทนความแล้งก้าวหน้า สามารถขยายพันธ์โดยการปักชำ แล้วก็ แยกหน่อ รูปแบบของสับปะรด มีดังนี้
ลำต้นสับปะรด ความสูงโดยประมาณ 1 เมตร ลำต้นอยู่ใต้ดิน ไม่แตกกิ่งก้าน มีแต่ว่ากาบใบหุ้มห่อลำต้น
ใบของสับปะรด ลักษณะเป็นใบผู้เดียว ไร้ก้านใบ โคนใบเป็นกาบหุ้มห่อที่ลำต้น ปลายของใบสับปะรดจะแหลมรวมทั้งขอบของใบมีหนาม
ผลของสับปะรด ลักษณะกลมรี ผลสุกจะมีสีเหลือง ข้างในชุ่มฉ่ำน้ำ มีรสหวานอมเปรี้ยว
ดอกสับปะรด จะออกเป็นช่อ แทงออกมาจากกลางลำต้น มีดอกย่อยมากมาย
คุณประโยชน์ทางโภชนาการของสับปะรด

ผลของสับปะรด มี โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีบรอมีเลน ( bromelain ) คุณประโยชน์ช่วยสำหรับในการย่อยโปรตีนไม่ให้หลงเหลือในไส้ รวมทั้งในผลสับปะรดมีเกลือแร่ รวมทั้ง วิตามินซี มีการศึกษาเล่าเรียนน้ำคั้นจากสับปะรด พบว่ามีฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ สามารถฤทธิ์ต้านการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบ รวมทั้ง ยั้งการเติบโตของโรคมะเร็ง ช่วยสำหรับในการย่อยของกิน ในตอนนี้มีการปรับปรุงโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีบรอม เป็นยา ตัวอย่างเช่น ยาช่วยในการย่อยของกิน แล้วก็ ยารักษาอาการอักเสบ รักษาอาการบวมของเยื่อ ฯลฯ

คุณประโยชน์ของสับปะรด
ในการใช้ประโยชน์จากสับปะรด ด้านการดูแลและรักษาโรค รวมทั้ง การบำรุงร่างกาย สามารถใช้ประโยชน์จาก ผลสับปะรด ใบสับปะรด รวมทั้ง รากสับปะรด โดย คุณประโยชน์ของสับปะรด มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ผลสุกสับปะรด คุณประโยชน์ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิต้านทานในร่างกาย ช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยรักษาหวัด ช่วยทำนุบำรุงเลือด ช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตได้ดิบได้ดี บำรุงเหงือก ช่วยทำให้สุขภาพโพรงปากแข็งแรง แก้หิว แก้ท้องผูก ช่วยสำหรับการย่อยอาหา ช่วยขับเสลด ช่วยขับฉี่ ขับนิ่ว บำรุงไต ช่วยรักษาไตอักเสบ รักษาโรคภาวะความดันโลหิตสูง รักษาโรคหลอดลมอักเสบ แก้เจ็บท้อง รักษาโรคบิด ช่วยลดอาการบวมน้ำ ช่วยรักษาแผลเป็นหนอง แก้ส้นตีนแตก ช่วยลดการอักเสบ ช่วยโรคผิวหนัง
ผลดิบสับปะรด คุณประโยชน์ช่วยห้ามเลือด ช่วยขับระดู
ใบสับปะรด คุณประโยชน์ช่วยฆ่าพยาธิ
รากสับปะรด คุณประโยชน์บำรุงไต แก้กษัย
หนามของสับปะรด คุณประโยชน์ช่วยแก้พิษฝี
โทษของสับประรด

สำหรับเพื่อการใช้ประโยชน์จากสับปะรด แม้ใช้ให้ถูกต้องรวมทั้งในจำนวนที่สมควรจะกำเนิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งสด ซึ่งถ้าใช้มากจนเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้กำเนิดโทษ ซึ่งโทษของสับปะรด มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ผลดิบสับปะรด คุณประโยชน์ช่วยขับเมนส์ สตรีตั้งท้องไม่สมควรกินผลดิบสับปะรด อาจก่อให้แท้งได้
การกินสับปะรดข้างหลังมื้อของกินจะช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับการย่อยของกิน แม้กระนั้นอาจจะส่งผลให้กำเนิดอาการระคายข้างในปาก ริมฝีปาก รวมทั้ง ลิ้นได้
ไม่รับประทานสับปะรดในขณะท้องว่าง เหตุเพราะสับปะรดมีความเป็นกรด รวมทั้ง มีโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีบรอมมีเลน จะก่อให้กำเนิดอาการเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้…

Read More